Program

Program konferencije

 

Program rada u .pdf formatu

PROGRAM RADA

11.11 - Velika sala

09:00 - 09:30 Prijavljivanje učesnika i podjela materijala

09:30 - 09:45 Uvodna reč i predstavljanje predavača

09:45 - 10:55 NABAVKA GRAĐEVINSKIH RADOVA - Dragana Kovačević

10:55 - 11:25 Kafe pauza

11:25 - 12:35 STANDARDI I INDIKATORI KVALITETA U TENDERSKOM DOKUMENTU - Ismet Bećiragić

12:35 - 13:35 Ručak

13:35 - 14:45 PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI I OKVIRNI SPORAZUM - Belma Šećibović

14:45 - 15:00 Pauza

15:00 - 16:10 ELEKTRONSKE PONUDE, ELOKTRONSKI DIREKTNI POSTUPAK (za ugovorne orgene) - Kemal Muhamedović

16:10 - 16:20 Pauza

16:20 - 17:30 KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA I EKONOMIJA JAVNIH NABAVKI - Miralem Kovačević

11.11 - Mala sala

09:30 - 09:45 Uvodna reč i predstavljanje predavača

09:45 - 10:55 KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE EKVIVALENTNOSTI STANDARD - Ismet Bećiragić

10:55 - 11:25 Kafe pauza

11:25 - 12:35 IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA - Dragana Kovačević

12:35 - 13:35 Ručak

13:35 - 14:45 PRAVNA ZAŠTITA PREDLAŽE ZA PONUĐAČE - Miralem Kovačević

14:45 - 15:00 Pauza

15:00 - 16:10 ANALIZA TENDERSKE DOKUMENTACIJE SA ASPEKTA PRIPREME PONUDE - Belma Šećibović

16:10 - 16:20 Pauza

16:20 - 17:30 ELEKTRONSKE PONUDE, ELOKTRONSKI DIREKTNI POSTUPAK (za ponuđače) - Kemal Muhamedović

12.11 - Velika sala

 09:00 - 10:10 JAVNE NABAVKE IZMEĐU TEORIJE I PRAKSE - Đenan Salčin

 10:10 - 10:40 Pauza

10:40 - 11:50 TENDERSKA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - 1. DIO - Amir Rahmanović

 11:50 - 12:05 Pauza

 12:05- 13:20 OTVARANJE, PREGLED I OCJENA PONUDA - Ivana Grgić

 13:20 - 13:50 Izvlačenje sretnih dobitnika poklona

 13:50 - 14:50 Ručak

 14:50 - 16:00 TENDERSKA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - 2. DIO - Amir Rahmanović

 

Đenan Salčin - direktor Agencije za javne nabavke BiH

12.11 - Velika sala
09
:00 - 10:10

JAVNE NABAVKE IZMEĐU TEORIJE I PRAKSE

 • Uloga i rad AJN. Najčešće zloupotrebe u postupcima javnih nabavki, Nacrt o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama koje trebaju doprinijeti transparentnosti i efikasnosti postupaka javnih nabavki, te koje su novine predviđene kada je u pitanju prevencija i sankcioniranje zloupotreba.

Dr. Ismet Bećiragić - član Ureda za razmatranje žalbi

11.11 - Velika sala
11:25 - 12:35

STANDARDI I INDIKATORI KVALITETA U TENDERSKOM DOKUMENTU

 • Standardi, pojam i definicija;

 • Standardi sistema kvaliteta;

 • Standardi serije ISO 9000;

 • Standardi u postupcima javnih nabavki;

 • BAS EN ISO 9000:2015;

 • ISO 14001:2015;

 • Sličnosti između standard ISO 14001 i ISO 9001;

 • Razlike između standard ISO 14001 i ISO 9001;

 • BSI PAS 99 - Specifikacija zajedničkih zahtjeva za sistem upravljanja kao okvir za integraciju;

 • Šta ugovorni organ treba imati u vidu kad se poziva na određen standard u tenderskom dokumentu.

Dr. Ismet Bećiragić - član Ureda za razmatranje žalbi

11.11 - Mala sala
09:45 - 10:55

KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE EKVIVALENTNOSTI STANDARD

 • Kriterij za određivanje ekvivalentnosti norme u odnosu na oblast čovjekovog života;

 • Kriterij za određivanje ekvivalentnosti norme u odnosu na principe norme;

 • Kriterij za određivanje ekvivalentnosti norme u odnosu na zajedničke elemente sistema upravljanja kvalitetom;

 • Kriterij za određivanje ekvivalentnosti norme preko indikatora kvaliteta;

 • Primjer iz prakse.

Kemal Muhamedović
- Ekspert za elektronske javne nabavke i razvoj poslovnih informacionih sistema u AJN i administrator portala e-nabavke

11.11 - Velika sala

15:00 - 16:10

ELEKTRONSKE PONUDE

 • Kako krerirati i imenovati komisiju u elektronskom postupku?

 • Koja je uloga odgovorne osobe u elektronskom postupku?

 • Koja je uloga operatera/članova tima u elektronskom postupku?

 • Kako kreirati elektronski postupak?

 • Kako dodati uslove učešća u elektroski postupak?

 • Na koji način se vrši evaluacija pristiglih ponuda?

 • Na koji način postaviti pitanje ponuđaču?

 • Kako tražiti pojašnjenje neprirodno niske cijene?

 • Kako poslati zahtjev za ispravkom računske greške?

 • Na koji način se zakazuje e-aukcija u elektronskom postupku?

 • Kako poslati preporuku za dodjelu/poništenje?

 • Kako prihatiti ili odbiti preporuku?

 • Kako objaviti ili staviti van snage odluku?

 • Kako vratiti postupak komisiji na odlučivanje ili u fazu evaluacije?

 • Od kada se računaju rokovi za žalbu u elektronskom postupku?

ELOKTRONSKI DIREKTNI POSTUPAK

 • Kako objaviti javni poziv za dostavu informativnih ponuda

 • Kako objaviti zatvoreni poziv za dostavu informativnih ponuda

 • Kako objaviti kombinovani poziv za dostavu informativnih ponuda

 • Kako tražiti ispravku računske greške

 • Kako dostaviti izvještaj o provedenom u elektronskom direktnom postupku

PITANJA I OGOVORI

 • Opšta pitanja iz prakse vezena za korištenje Portala JN www.ejn.gov.ba

Kemal Muhamedović
- Ekspert za elektronske javne nabavke i razvoj poslovnih informacionih sistema u AJN i administrator portala e-nabavke

11.11 - Mala sala

16:20 - 17:30

ELEKTRONSKE PONUDE

 • Kako kreirati tim u elektronskom postupku?

 • Ko kreira i imenuje odgovornu osobu u elektronskom postupku i koja je uloga odgovorne osobe?

 • Kako pripremiti i dostaviti elektronsku ponudu?

 • Kako izmjeniti ponudu koju ste poslali?

 • Kako zaštiti ponudu?

 • Kako prihvatiti ili odbiti zahtjev za ispravkom računske greške?

 • Koja dio ponude se dostavlja u elektronskom obliku a koji u fizičkom?

 • Na koji način se obavještavaju ponuđači u elektronskom postupku?

 • Od kada teku rokovi za žalbu u elektronskom postupku?

ELOKTRONSKI DIREKTNI POSTUPAK

 • Gdje se objavljuju pozivi za dostavu informativnih ponuda?

 • Kako dostaviti ponudu u elektronskom direktnom postupku?

 • Kako izmjeniti ponudu?

 • Kako prihavtiti/odbiti zahtjev za ispravkom računske greške?

 • Na koji način se obavještava ponuđač o prihvatanju informativne ponude?

PITANJA I OGOVORI

 • Opšta pitanja iz prakse vezena za korištenje Portala JN www.ejn.gov.ba

Belma Šećibović - Šef grupe za normativno-pravne poslove AJN

11.11 - Velika sala
13:35 - 14:45

PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI

 • Svrha i značaj planiranja javnih nabavki

 • Kada se izrađuje Plan javnih nabavki?

 • Dinamika i učesnici u procesu planiranja

 • Praćenje realizacije Plana javnih nabavki

 • Kako prikazati višegodišnje nabavke i ugovore iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama u Planu javnih nabavki?

 • Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

 • Izmjene Plana javnih nabavki

 • Mogućnost objave Plana javnih nabavki na Portalu javnih nabavki

 • Kako provesti nabavku u slučaju kada Plan nabavki nije usvojen?

 • Preporuke revizije

OKVIRNI SPORAZUM

 • Kada se primjenjuje okvirni sporazum?

 • Vrste okvirnog sporazuma

 • Razlike između ugovora i okvirnog sporazuma

 • Priprema tenderske dokumentacije za zaključivanje okvirnog sporazuma

 • Procjena vrijednosti nabavke

 • Vremensko trajanje okvirnog sporazuma

 • Sklapanje ugovora o javnoj nabavci na osnovu okvirnog sporazuma

 • Realizacija okvirnog sporazuma

 • Problemi u praksi kod realizacije okvirnog sporazuma

Belma Šećibović - Šef grupe za normativno-pravne poslove AJN

11.11 - Mala sala

15:00 - 16:10

ANALIZA TENDERSKE DOKUMENTACIJE SA ASPEKTA PRIPREME PONUDE

 • Pravo kandidata/ponuđača u postupcima javnih nabavki

 • Kvalifikacija kandidata/ponuđača

 • Diskvalifikacija po osnovu sukoba interesa ili korupcije

 • Tehničke specifikacije

 • Redovni i vanredni pravni lijekovi

 • Zahtjev za praćenje

 • Povjerljivost u postupku javne nabavke

Dragana Kovačević - Načelnika Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove opštine Laktaši i Akreditovani predavač AJN

11.11 - Velika sala
09:45 - 10:55

NABAVKA GRAĐEVINSKIH RADOVA

 • Specifični zahtjevi tenderske dokumentacije za izvođenje radova

 • Preporuke za izbor kriterija za ocjenu ponuda za izvođenje radova

 • Uslovi za zaključenje ugovora za izvođenje radova

 • Bitni elementi ugovora koji se odnose na izvođenje radova (rokovi za izvođenje, početak radova, završetak radova, otklanjanje nedostataka)

 • Nadzor nad izvođenjem radova

 • Mogući problemi prilikom realizacije ugovora

Dragana Kovačević - Načelnika Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove opštine Laktaši i akreditovani predavač AJN

11.11 - Mala sala

11:25 - 12:35

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA

 • Specifična dokumentacija za dostavljanje ponuda za izvođenje radova

 • Način određivanja cijene i smanjenje cijene u e-aukciji

 • Neprirodno niska cijena i preferencijalni tretman

 • Uslovi za zaključenje ugovora za izvođenje radova

 • Obaveze izvođača radova

 • Realizacija ugovora (rokovi za izvođenje radova, otklanjanje nedostataka pri izvođenju radova, podugovaranje)

 • Mogući problemi prilikom izvođenja radova

Miralem Kovačević

- Viši stručni saradnik za javne nabavke u Vladi Brčko distrikta BiH i akreditovani predavač AJN

11.11 - Velika sala

16:20 - 17:30

KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA I EKONOMIJA JAVNIH NABAVKI

 • Najniža cijena kao kriterij za dodjelu ugovora

 • Ekonomski najpovoljnija ponuda kao kriterij za dodjelu ugovora u primjeni u Bosni i Hercegovini

 • Ekonomski najpovoljnija ponuda - alternativni pogledi

 • "Scoring" formule i alternativni načini bodovanja

 • Podkriteriji za dodjelu ugovora i način utvrđivanja relativnog učešća

 • "TCO" kriterij za dodjelu ugovora i troškovi životnog ciklusa proizvoda

Miralem Kovačević

- Viši stručni saradnik za javne nabavke u Vladi Brčko distrikta BiH i akreditovani predavač AJN


11.11 - Mala sala

13:35 - 14:45

PRAVNA ZAŠTITA PREDLAŽE ZA PONUĐAČE

 • Uvid u ponude i stanje predmeta

 • Izjavljivanje žalbe pred ugovornim organom

 • Aktivna legitimacija

 • Način izjavljivanja žalbe

 • Sadržaj i forma žalbe

 • Rokovi za izjavljivanje žalbe

 • Postupanje u slučaju usvajanja/odbijanja žalbe

Ivana Grgić - Viši stručni saradnik u Resoru za upravljanje investicijama Ministarstva finansija RS i akreditovani predavač AJN

12.11 - Velika sala
12:05- 13:20

OTVARANJE, PREGLED I OCJENA PONUDA

 • Otvaranje ponuda (obaveze ugovornih organa i prava ponuđača)

 • Provjera kvalifikacionih dokaza ponuđača (najčešći propusti u ponudama koji se ne bi smjeli ponavljati i koje ponuđači lako mogu izbjeći)

 • Provjera tehničkih specifikacija i postupanje sa uzorcima (ukoliko su isti traženi)

 • Rokovi plaćanja u postupcima javnih nabvaki

 • Pojašnjenje neprirodno niskih cijena, kada se ispituje i kako ispravno postupati (praksa Suda BiH),

 • Odbijanje ponude zbog formalnih nedostataka?

 • Pojašnjenje ponude i dopuna ponude, šta se smije, a šta se ne smije

 • Sačinjavanje zapisnika o ocjeni ponuda, i šta sve ulazi u zapisnik 

 • Uvid u ponude kada je predviđena e-aukcija

 • Drugi mogući propusti u ocjeni ponuda za koje je važno i da ugovorni organi i ponuđači vode računa.

Amir Rahmanović - Šef odjeljenja za javne nabavke u gradskoj upravi Tuzla i akreditovani predavač AJN


12.11 - Velika sala
10:40 - 11:50 - 1. dio
14:50 - 16:00 - 2. dio

TENDERSKA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

 • Tenderska dokumentacija u otvorenom postupku i u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda (sličnosti i razlike, zakonski propisi);

 • Kako pravilno definisati kvalifikacione uslove i dokaze za učešće u postupku javne nabavke;

 • Izbor kriterija za dodjelu ugovora ( koji kriterij odabrati ekonomski najpovoljniju ponudu ili najnižu cijenu); 

 • Tehničke specifikacije i opis predmeta nabavke (kako ih sačiniti);

 • Ispravno definisanje odredbi za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg u tenderskoj dokumentaciji;

 • Ispravno sačinjavanje Obrasca za cijenu; 

 • Upiti ponuđača u vezi tenderske dokumentacije (kako postaviti upit i u kojem roku, kako odgovoriti na pitanje i u kojem roku)

 • Izmjene i dopune tenderske dokumentacije; 

 • Kako ispravno čitati tendersku dokumentaciju kako bi se uspješno pripremila prihvatljiva ponuda;

 • Žalba na tendersku dokumentaciju – kako postupiti?  

 

Organizator zadržava pravo na izmjene programa.

Search