Predavači

DIO NAŠIH PREDAVAČA

Konačna lista predavača će biti poznata do početka konferencije
Đenan Salčin
Đenan SalčinDirektor Agencije za javne nabavke BiH

Đenan Salčin

Đenan Salčin, direktor Agencije za javne nabavke, diplomirani ekonomist s višegodišnjim iskustvom u području menadžmenta u renomiranim javnim i privatnim poduzećima.

dr.sc. Ismet Bećiragić

Doktor tehničkih nauka. Oblast naučnog istraživanja - standardi i indikatori kvaliteta. Objavio više radova na međunarodnim konferencijama u BiH i zemljama EU iz oblasti standarda i indikatora kvaliteta sa posebnim fokusom na obrazovanje u BiH. Učestvovao je u projektima reforme odgojno-obrazovne strukture u BiH: UNICEF-a, UNDP-a, MDGF-a UNESKO-a, CARDS-a, TIMSS-a, PISSA, PIRLSA, EU VET-a…..
Član je Ureda za razmatranje žalbi - Filijala Banja Luka.

dr.sc. Ismet Bećiragić
dr.sc. Ismet BećiragićČlan Ureda za razmatranje žalbi
Belma Šećibović
Belma ŠećibovićŠef grupe za normativno-pravne poslove AJN

Belma Šećibović

Belma Šećibović po zanimanju diplomirani pravnik, zaposlena je u Agenciji za javne nabavke BiH na poziciji šefa grupe za normativnopravne poslove od 2007.godine. Ovlašteni je predavač javnih nabavki od 2010.godine. Održala je veliki broj obuka u vezi praktične primjene Zakona o javnim nabavkim i podzakonskih akata kako ugovornim organima tako i ponuđačima. Autor je velikog broja  stručnih tekstova iz oblasti javnih nabavki, koji su objavljeni u renomiranim stručnim časopisima.

Dragana Kovačević

Mr Dragana Kovačević je rođena 1976. godine u Sanskom Mostu. Ekonomski fakultet je završila na Univerzitetu u Banjoj Luci, na kojem je 2017. godine stekla zvanje magistra ekonomskih nauka. Od 2001. godine je zaposlena u Opštinskoj upravi opštine Laktaši, a od 2003. godine je radila kao samostalni stručni saradnik na poslovima javnih nabavki, sve do 2014. godine, kada je imenovana za načelnika Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove. Ovlašteni je predavač Agencije za javne nabavke BiH od 2006. godine, te je do sada održala veliki broj obuka iz oblasti javnih nabavki u organizaciji: Agencije za državnu upravu Republike Srpske, Agencije za javne nabavke BiH, Agencije za državnu službu BiH, Agencije za državnu službu FBiH, Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Udruženja ekonomista Repubike Srpske SWOT, Refam Creative Solutions REC, Evropa komunikacije i drugih. Učestvovala je u realizaciji projekta ’’Jačanje učešća malih i srednjih preduzeća u sistemu javnih nabavki i kapaciteta lokalnih ugovornih organa u BiH’’ koji je provodio PricewaterhouseCoopers a finansirala Ambasada Velike Britanije. Od strane Ministarstva pravde Republike Srpske, 2010. godine je imenovana za vještaka ekonomske struke. Autor je nekoliko stručnih radova, kao i nekoliko brošura iz oblasti javnih nabavki. Udata je i majka dvoje djece.   

Dragana Kovačević
Dragana KovačevićNačelnika Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove opštine Laktaši
Amir Rahmanović
Amir RahmanovićŠef odjeljenja za javne nabavke u gradskoj upravi Tuzla

Amir Rahmanović

Amir Rahmanović, po zanimanju je diplomirani ekonomista.

Šef je odjeljenja za javne nabavke u gradskoj upravi Tuzla.

Više od deset godina radi na praktičnoj primjeni Zakona o javnim nabavkama i ima praktično iskustvo u oblasti javnih nabavki te učestvuje u cjelokupnom ciklusu nabavki počevši od planiranja javnih nabavki do realizacije ugovora.

Certificirani je trener Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine.

Posjeduje certifikat trenera Međunarodnog centra za obuku iz Torina. Ima višegodišnje iskustvo trenera za javne nabavke u obuci ugovornih organa i ponuđača iz oblasti javnih nabavki. Autor je velikog broja stručnih tekstova iz oblasti javnih nabavki koji su objavljeni u renomiranim stručnim časopisima koji obrađuju pravnu i ekonomsku teoriju i praksu.

Ivana Grgić

IVANA GRGIĆ - Certificirani trener za javne nabavke. Od 2007. godine zaposlena u Ministarstvu finansija Republike Srpske, u Resoru za upravljanje investicijama. U okviru radnih aktivnosti, učestvovala i u implementaciji i monitoringu projekata koji se finansiraju iz ekonomsko-socijalne komponente Razvojnog programa Republike Srpske, te učestvuje u implementaciji podprojekata projekta “Vodovodna i kanalizaciona infrastruktura u Republici Srspkoj”, finansiranog od strane Evropske investicione banke i EU grantova, od pripremne do završne faze, koja podrazumijeva praćenje projekata do isteka garantnih perioda.
Aktivno učestvovanje u postupcima javnih nabavki, u pripremi tenderskih dokumentacija, u postpucima evaluacije ponuda kao član komisije za javne nabavake, pripremi ugovora, te praćenju realizacije ugovora.
Više objavljenih stručnih članaka u časopisu Pravni savjetnik.

Ivana Grgić
Ivana GrgićViši strucni saradnik u Resoru za upravljanje investicijama Ministarstva finansija RS
Miralem Kovačević
Miralem KovačevićViši stručni saradnik za javne nabavke

VLADA BRČKO DISTRIKTA BIH

Miralem Kovačević

MIRALEM KOVAČEVIĆ diplomirani ekonomista - Certificirani trener za javne nabavke.

Zaposlen u Vladi Brčko distrikta BiH na poslovima Višeg stručnog saradnika za javne nabavke. Ima desetogodišnje praktično iskustvo u oblasti javnih nabavki i učestvuje u cjelokupnom ciklusu nabavki počevši od planiranja javnih nabavki do dostave izvještaja o realizaciji ugovora. Certificirani je trener za javne nabavke. Posjeduje certifikat trenera od Međunarodnog centra za obuku iz Torina. Takođe je certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH.Posjeduje trogodišnje iskustvo trenera za javne nabavke u obuci ugovornih organa i ponuđača iz oblasti javnih nabavki.

Kemal Muhamedović

KEMAL MUHAMEDOVIĆ, dipl. oec – Ekspert za elektronske javne nabavke i razvoj poslovnih informacionih sistema i administrator portala e-nabavke (www.ejn.gov.ba). Član tima AJN za razvoj informacionih sistema Agencije za javne nabavke.

Kemal Muhamedović
Kemal MuhamedovićEkspert za elektronske javne nabavke i razvoj poslovnih informacionih sistema i administrator portala e-nabavke

AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE BIH

Search